O SEMINARIUM

Oddział Stołeczny SITP (Koło przy Komendzie Głównej PSP) oraz Izba Rzeczoznawców SITP zapraszają na VI Seminarium szkoleniowe „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej - aspekty inżynierskie i formalne”, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. T. Czackiego 3/5, Warszawa).

Obiekty budowlane należy projektować i budować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając m.in. spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych w szczególności bezpieczeństwa pożarowego. Dlatego niezwykle ważne jest, aby oprócz znajomości brzmienia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej potrafić je prawidłowo stosować w praktyce.

Niejednokrotnie kwestie doboru odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz sposobu stosowania wymagań zabezpieczenia pożarowego są wciąż powodem wielu problemów projektowych i interpretacyjnych w trakcie realizacji inwestycji budowlanych.

W celu przybliżenia Państwu rozwiązań bieżących problemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej omówione zostaną istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych wymagania określone w przepisach techniczno-budowalnych, jak i przeciwpożarowych, w tym dotyczących dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagania określone w omawianych przepisach mogą być spełnione wprost albo w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:

  • zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,
  • zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego,
  • zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe,
  • zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,
  • uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku, istotne jest, aby na etapie projektowania przeprowadzić w sposób prawidłowy ocenę spełniania powyższych wymagań podstawowych oraz dokonać analizy ryzyka związanej z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami pożarowymi. Ponadto w przypadku obiektów, w których prowadzi się procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, niezwykle ważne jest rzetelne dokonanie oceny zagrożenia wybuchem. Błędy w omawianym obszarze mogą mieć poważne konsekwencje dla zapewnienia bezpieczeństwa tego typu obiektów.

W związku z trwającą dynamiczną transformacją energetyczną równie istotnym i budzącym obecnie powszechnie zainteresowanie są problemy projektowe związane z ochroną przeciwpożarową magazynów energii, dla których w przepisach nie określono jeszcze wymagań technicznych. Jednocześnie z uwagi na duże zainteresowanie społeczne bezpiecznym gromadzeniem i usuwaniem odpadów, również obszar właściwego stosowania przepisów przeciwpożarowych dotyczących miejsc magazynowania odpadów został uwzględniony w programie seminarium.

Przedstawiona problematyka oraz studia przypadków, poparte merytoryczną dyskusją z udziałem ekspertów i uczestników seminarium, pozwolą nie tylko na popularyzację i ugruntowanie właściwej praktyki postępowania w omawianym zakresie, ale pozwolą także na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych przepisów i błędów projektowych.

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
e-mail: e-mail: izba@sitp.org.pl | www: www.sitp.home.pl