ORGANIZATOR

SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Stołeczny

Oddział Stołeczny SITP został powołany 8 czerwca 1984r. przez Zarząd Główny SITP na wniosek kol. Ludwika Wargockiego - Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a później pierwszego Prezesa Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Oddział Stołeczny w bieżącym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności.

Oddział Stołeczny swoją działalność realizuje w głównej mierze w oparciu o zadania statutowe oraz kierunki określone w uchwałach programowych. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • szerzenie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej, w tym najnowszych osiągnięć światowych w
 • ochronie przeciwpożarowej,
 • dążenie do osiągania pozycji SITP jako autorytetu w zakresie problemów techniczno-zawodowych w pożarnictwie,
 • współpracę i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • integrację środowiska stowarzyszeniowego,
 • integrację ze środowiskami pożarniczymi innych krajów,
 • podnoszenie kwalifikacji i etyki członków Oddziału,
 • organizowanie konferencji i seminariów technicznych oraz udział w wystawach pożarniczych w kraju i zagranicą.

Obecnie Oddział liczy ponad 360 członków indywidualnych, zorganizowanych w siedmiu kołach:

 • koło przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 • koło pracownicze przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 • koło studenckie przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 • koło przy Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej,
 • koło przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • koło przy RAJ INTERNATIONAL,
 • koło przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Oddział zrzesza 14 członków wspierających.

Izba Rzeczoznawców SITP

jest wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa powołaną przez Zarząd Główny SITP uchwałą z dnia 23 czerwca 1988 roku.

Izba Rzeczoznawców SITP obchodzi w bieżącym roku 35-lecie działalności, nieprzerwanie realizując cele statutowe Stowarzyszenia poprzez aktywność szkoleniową, wydawniczą oraz merytoryczną.

Izba oraz jej delegatura w Poznaniu przyjmują zlecenia z terenu całego kraju. Wykonują wszelkie prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szczególnie:

 • analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego różnego rodzaju obiektów,
 • oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z wytycznymi poprawy,
 • oceny warunków ewakuacji oraz wytyczne poprawy,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • ekspertyzy, plany i inne prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa o charakterze technicznym lub/ i
 • organizacyjnym,
 • wytyczne do projektowania stałych urządzeń gaśniczych i urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru

Wszystkie prace są wykonywane i weryfikowane przez uprawnionych rzeczoznawców.

Do zadań Izby należy także organizowanie konferencji, seminariów, kursów i szkoleń doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób prowadzących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz pracowników.

Izba prowadzi również działalność wydawniczą i popularyzatorską z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

VI SEMINARIUM SZKOLENIOWE
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ASPEKTY
INŻYNIERSKIE I FORMALNE

Izba Rzeczoznawców SITP

00-050 Warszawa | ul. Świętokrzyska 14 p. 134
e-mail: e-mail: izba@sitp.org.pl | www: www.sitp.home.pl